Taurus Bluline ARS 1200 Shear Baler

The Taurus Bluline ARS 1200 Shear Baler with patented two wing compression system